Soffiatrice usata Kosme KSB 4L 6.800 bph (4)

Soffiatrice usata Kosme KSB 4L 6.800 bph

Soffiatrice usata Kosme KSB 4L 6.800 bph

Soffiatrice usata Kosme KSB 4L 6.800 bph